Image

#MEDBYGGERNE


#MEDBYGGERNE er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark.

Formålet er å få flere til å bli medbyggere og handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene og hindre skadelige arbeidssituasjoner. Om lag 500 håndverksbedrifter i fylket er ambassadører for prosjektet og leder an for hvitt arbeid.

MEDBYGGER bedrifter


Bruker du en medbygger-bedrift når du hyrer en håndverker?

– Det trygger både deg, håndverkeren og kvaliteten på arbeidet!

Alle våre medbygger-bedrifter er mestere eller registrert installatør, og medlemmer av et laug eller en seriøs bransjeorganisasjon. Dét gir deg økt trygghet og et resultat i tråd med Norsk Standard.

#MEDBYGGERNE er et samarbeid for å sikre at du som kunde


  • får bedre håndverksmessige utførelser og garantier på arbeidet
  • blir mer bevisst hvilke rettigheter du har når du handler hvitt
  • bidrar til lærlingeplasser og til ordnede arbeidsforhold for de du engasjerer
  • bidrar til fellesskapet og velferdsstaten som du, dine og vi alle nyter godt av

Handler du ansvarlig?

Vinn håndverks­tjenester for 50.000 kroner


Ta testen og finn ut om du er en #MEDBYGGER


DELTA HER

Medbyggerne Vestfold og Telemark

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring, og temaet er et viktig fokusområde for regjeringen. Vi ønsker at Vestfold og Telemark skal bli et foregangsfylke for regjeringens satsing mot arbeidslivskriminalitet.

I 2015 ble prosjektet «Akrim Vestfold» etablert. I 2018 ble navnet endret til Medbyggerne. Deltakere i samarbeidet er bygge- og anleggsbransjen via håndverkere, entreprenører og byggevarehus i Vestfold og Telemark, NHO, Virke, LO, kommuner, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet. Samarbeidet er samkjørt med eksisterende opplegg mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

Skal vi lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Norge, er det viktig å kunne vise til konkrete, lokale suksessprosjekter med god overføringsverdi. Vi har spisset samarbeidet mot konkrete satsinger, som utvikling av bedre tipssamarbeid mellom etatene og næringslivet, samordnede aksjoner, fokus på offentlig anskaffelsesstrategi med mål om hvite bygg, aktiviteter rettet mot videregående opplæring, sertifiserte byggevarehus som skal være gode ambassadører for hvitt arbeid, og gjennomføre kampanjer mot svart arbeid.

Tipssamarbeid

For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Tips som kommer inn blir anonymisert og videresendt til e-post adresse hos Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

Medbyggerne – Hvite bygg


Medbyggerne arbeider for en bedre politisk forankring av kommunenes egen innsats mot arbeidslivskriminalitet. Herunder utvikles det en felles politisk plattform som definerer mål og rammer for kommunenes egne systemer og øvrige innsats i det forebyggende arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Det er også satt i gang en innsats med harmonisering av kontrollrutinene mellom kommunene.

For Medbyggerne er systematisk innsats i leverandørutvikling viktig for kompetanseheving og forståelse for de gjeldende systemene for kommunene og hos leverandørene. Tettere samarbeid mellom Skatteetaten, kommunenes skatteoppkrever og politiet skal sikre bedre kontroll med seriøsitet i bygg- og anleggsprosjekter i kommunene.

Medbyggerne – Videregående opplæring


Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike fag. Målet er tilrettelegging for undervisning hvor Medbyggerne kommer inn i fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag for utvalgte pilotskoler i løpet av 2019. Ref. Opplæringsloven paragraf 1-1 formålsparagrafen. Eget reklamemateriell er utviklet og kan benyttes i undervisningen.

Ressurser fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, partnerne i arbeidslivet og håndverksbransjen vil delta i undervisningen. Unge rollemodeller som lærlinger, unge fagarbeidere, ingeniører vil også være viktige deltagere for undervisningen. En liste med relevante hjelpemidler er allerede lagt tilgjengelig for bruk i undervisningen.

Se video – Medbyggerne på Re VGS


Medbyggerne – Privatmarkedet


I privatmarked brukes ofte begrepet ROT som betyr Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg. ROT-markedet er særlig interessant i a-krimsammenheng fordi dette markedet er meget stort samtidig som omfanget av kriminell og useriøs virksomhet er antatt å være betydelig. De største utfordringer antas å gjelde aktiviteter som ikke er meldepliktig. Dette området utgjør ca. 60% av ROT-markedet.

Hovedorganisasjonen Virke og prosjekt Medbyggerne er stolte av at det er hundre prosent oppslutning om Medbyggerne blant de store, seriøse byggevarehuskjedene, og at Carlsen Fritzøe, Montér/Optimera, Obs Bygg og Maxbo har gått inn i samarbeidet. I løpet av 2020 blir 34 byggevarehus i Vestfold og Telemark sertifiserte Medbygger varehus og er aktivt med i kampen for hvitt arbeid.

#MEDBYGGERNE – en holdnings­kampanje


I tillegg til tipssamarbeidet og «Hvite bygg», innbefatter samarbeidsprosjektet en holdningskampanje. «#Medbyggerne» er tuftet på hovedelementet i kommunikasjonsstrategien: Å ære og takke alle som handler hvitt, gjennom å ivareta en positiv tilnærming til problemstillingen.

Ved å ta i bruk nettopp et positivt ladet og samlende nyord, gir man mottakeren en verbal klapp på skulderen og skaper et konstruktivt fellesskap. Samtidig belyses de viktige, samfunnsøkonomiske strukturene som #medbyggerne bidrar til å opprettholde. Målet er å skape gode ambassadører og talspersoner for hvitt arbeid.

Holdningskampanjen har to hovedmålgrupper:

  • Privatpersoner – de som handler hvitt
  • Videregående opplæring

Kampanjen går via lokalpressen – på print og nett, sosiale medier, digital kunnskapsquiz, stands, utdeling av informasjonsmateriell, synlighet på over 3 000 håndverksbiler, materiell i byggevarehusene og PR. Det er også laget et undervisningsopplegg tilrettelagt for videregående opplæring.

Er DU en #medbygger og bidrar til å sikre et trygt arbeidsmarked, nye lærlingeplasser og velferdsstaten Norge? I så fall; takk! Er du usikker? Ta testen ved å klikke deg videre nedenfor.

Ta testen her

Filmer