Image

#MEDBYGGERNE


#MEDBYGGERNE er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark.

Formålet er å få flere til å bli medbyggere og handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene og hindre skadelige arbeidssituasjoner. Om lag 500 håndverksbedrifter i fylket er ambassadører for prosjektet og leder an for hvitt arbeid.

Handler du ansvarlig?

Vinn håndverks­tjenester for 50.000 kroner


Ta testen og finn ut om du er en #MEDBYGGER


DELTA HER

Medbyggerne Vestfold og Telemark

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring, og temaet er et viktig fokusområde for regjeringen. Vi ønsker at Vestfold og Telemark skal bli et foregangsfylke for regjeringens satsing mot arbeidslivskriminalitet.

I 2015 ble prosjektet «Akrim Vestfold» etablert. I 2018 ble navnet endret til Medbyggerne. Deltakere i samarbeidet er bygge- og anleggsbransjen via håndverkere, entreprenører og byggevarehus i Vestfold og Telemark, NHO, Virke, LO, kommuner, fylkeskommunen, Statsforvalteren, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet. Samarbeidet er samkjørt med eksisterende opplegg mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

Skal vi lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Norge, er det viktig å kunne vise til konkrete, lokale suksessprosjekter med god overføringsverdi. Vi har spisset samarbeidet mot konkrete satsinger, som utvikling av bedre tipssamarbeid mellom etatene og næringslivet, samordnede aksjoner, fokus på offentlig anskaffelsesstrategi med mål om hvite bygg, aktiviteter rettet mot videregående opplæring, sertifiserte byggevarehus som skal være gode ambassadører for hvitt arbeid, og gjennomføre kampanjer mot svart arbeid.

MEDBYGGER bedrifter


Bruker du en medbygger-bedrift når du hyrer en håndverker?

– Det trygger både deg, håndverkeren og kvaliteten på arbeidet!

Alle våre medbygger-bedrifter er mestere eller registrert installatør, og medlemmer av et laug eller en seriøs bransjeorganisasjon. Dét gir deg økt trygghet og et resultat i tråd med Norsk Standard.

#MEDBYGGERNE er et samarbeid for å sikre at du som kunde


  • får bedre håndverksmessige utførelser og garantier på arbeidet
  • blir mer bevisst hvilke rettigheter du har når du handler hvitt
  • bidrar til lærlingeplasser og til ordnede arbeidsforhold for de du engasjerer
  • bidrar til fellesskapet og velferdsstaten som du, dine og vi alle nyter godt av

Tipssamarbeid

For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Tips som kommer inn blir anonymisert og videresendt til e-post adresse hos Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

TIPS OSS HER

MEDBYGGERNE – Współpraca dotycząca zgłoszeń nieprawidłowości

Aby zdemaskować nieuczciwych i przestępczych przedstawicieli branży budowlanej, nawiązano współpracę pomiędzy instutycjami rządowymi i uczciwą stroną branży budowlanej, a także ruchem związkowym. Otrzymane zgłoszenia są utajniane i przekazywane na adres e-mail do Norweskiego Urzędu Podatkowego oraz Norweskiej Inspekcji Pracy. Wyżej wymienione instytucje oceniają również czy w wyniku zgłoszenia powinna zostać zaangażowana policja.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE TUTAJ

“MEDBYGGERNE” TIP COLLABORATION

To identify disreputable and criminal parties in the building and construction sector, a tip collaboration has been established between government agencies and the reputable part of the industry, as well as the trade unions. This collaboration has been called "Medbyggerne", which can be translated to "The Fellow Builders". Tips received by Medbyggerne will be anonymised and forwarded to an e-mail address for the Tax Administration and the Labour Inspection Authority. The police will be contacted by the agencies if it is considered necessary based on the tip.

TIP US HERE

Medbyggerne – Hvite bygg


Medbyggerne Hvite bygg er rettet mot kommunene og fylkeskommunen som byggherrer med mål om innføring av seriøsitetsarbeid i alle kommunale og fylkeskommunale bygge- og anleggsprosjekter. Innføring og harmonisering av seriøsitetsbestemmelser og kontrollrutiner og mer aktiv innsats i leverandørutvikling vil være viktige tiltak i kommunesektoren.

Det er utviklet en egen app for kontrollrutiner som alle deltagende kommuner og fylkeskommune får opplæring og tilgang til. I tillegg tilbys opplæring og bistand for utvidet skatteattest i et samarbeid med skatteetaten. Leverandørseminarer og andre aktiviteter gjennomføres løpende i tett samarbeid med håndverkere i samarbeidet.

Medbyggerne – Videregående opplæring


Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike fag for Videregående skole. Målet er tilrettelegging for undervisning hvor Medbyggerne kommer inn i fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag for utvalgte skoler. Ref. Opplæringsloven paragraf 1-1 formålsparagrafen.
 
Eget reklamemateriell og relevante hjelpemidler er utviklet av Medbyggerne og benyttes i undervisningen. Ressurser fra samarbeidspartnerne (politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, partnerne i arbeidslivet og håndverksbransjen) deltar også, i tillegg til unge rollemodeller som lærlinger, unge fagarbeidere og ingeniører.

Se video – Medbyggerne på Re VGS


Medbyggerne – Privatmarkedet


I privatmarked brukes ofte begrepet ROT som betyr Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg. ROT-markedet er særlig interessant i a-krimsammenheng fordi dette markedet er meget stort samtidig som omfanget av kriminell og useriøs virksomhet er antatt å være betydelig. De største utfordringer antas å gjelde aktiviteter som ikke er meldepliktig. Dette området utgjør ca. 60% av ROT-markedet.

Medbyggerne har gjennom Virke et samarbeid med 4 byggevarekjeder som har sertifisert 34 Medbygger-varehus i fylket. Aktivitetene er godt forankret hos toppledelsen. Samarbeidet gir merverdi i form av god kultur, stolthet på arbeidsplassen, mer fornøyde kunder og økt omdømme ved å ta samfunnsansvar. Vi vurdere nye kjeder Vestfold og Telemark for større slagkraft.
Skattepatruljen bistår i oppfølging av varehusene hvor Byggmakker, Montér/Optimera, Obs Bygg og Maxbo med sine 34 sertifiserte Medbygger-varehus aktivt er med i kampen for hvitt arbeid.

DET ER ENKELT Å HANDLE HVITT

TA ET STANDPUNKT SOM #MEDBYGGER OG VINN EN OONI 16 pizzaovn med bord, trekk og spade

Ta et standpunkt nå

Vinner trekkes i uke 8

DET ER ENKELT Å HANDLE HVITT

Les mer

Vinner trekkes i uke 8

Er DU en #medbygger og bidrar til å sikre et trygt arbeidsmarked, nye lærlingeplasser og velferdsstaten Norge? I så fall; takk! Er du usikker? Ta testen ved å klikke deg videre nedenfor.

Ta testen her

#MEDBYGGERNE – en holdnings­kampanje


I tillegg til tipssamarbeidet og «Hvite bygg», innbefatter samarbeidsprosjektet en holdningskampanje. «#Medbyggerne» er tuftet på hovedelementet i kommunikasjonsstrategien: Å ære og takke alle som handler hvitt, gjennom å ivareta en positiv tilnærming til problemstillingen.

Ved å ta i bruk nettopp et positivt ladet og samlende nyord, gir man mottakeren en verbal klapp på skulderen og skaper et konstruktivt fellesskap. Samtidig belyses de viktige, samfunnsøkonomiske strukturene som #medbyggerne bidrar til å opprettholde. Målet er å skape gode ambassadører og talspersoner for hvitt arbeid.

Holdningskampanjen har to hovedmålgrupper:

  • Privatpersoner – de som handler hvitt
  • Videregående opplæring

Kampanjen går via lokalpressen – på print og nett, sosiale medier, digital kunnskapsquiz, stands, utdeling av informasjonsmateriell, synlighet på over 3 000 håndverksbiler, materiell i byggevarehusene og PR. Det er også laget et undervisningsopplegg tilrettelagt for videregående opplæring.

Filmer