Begrepsforklaring

Hva betyr egentlig svart arbeid eller A-krim? Her finner du en liste over begreper med forklaringer, relatert til Medbyggerne og våre arbeidsområder.

A-krim

Er en forkortelse for arbeidslivskriminalitet og er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Definisjonen består av tre hovedelementer:

  • Brudd på lover om lønns- og arbeidsforhold
  • Skatte-, avgifts- og trygdekriminalitet
  • Organisert kriminalitet

 

Svart arbeid

Å jobbe svart betyr at du ikke betaler skatt av det du tjener. Når bedrifter ikke betaler mva (moms), arbeidsgiveravgift og trygdeavgift kalles det for å drive svart.

Konkurransevridning: Kjøper du varer eller tjenester svart gjør du det samtidig vanskelig for de seriøse bedriftene som velger å drive hvitt. Hvis de som driver hvitt ikke klarer å konkurrere med de som driver svart, kan konsekvensen bli at mange mister jobben sin.

Flere konsekvenser av å kjøpe varer eller tjenester svart?
Når noen velger å ikke betale skatt og avgift, vil samfunnet få mindre å rutte med. Det blir mindre penger til veier, skoler, sykehus og andre viktige element som skal til for at samfunnet vårt skal fungere godt.

Se Spleiselagets film om svart arbeid

Konsekvenser for den som arbeider svart?
Velger du å jobbe svart, velger du samtidig bort nyttige rettigheter du ville hatt om du jobbet hvitt. Jobber du svart mister du:

  • Feriepenger
  • Lønn under sykdom
  • Pensjonsopptjening
  • Lønnsgaranti ved konkurs
  • Sluttattest
  • Oppsigelsesvern
  • Penger under arbeidsledighet

Kilde: Spleiselaget.no

 

Verdiskapning

Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid for å skape økonomiske verdier.

Verdiskaping brukes mer presist om den verdiøkning et (uferdig) produkt eller en tjeneste får, i hvert ledd av produksjonsprosessen eller verdikjeden hvor verdiskapingen er den tilleggsverdi hvert ledd eller hver bedrift. gir produktet eller tjenesten.

Gjennom Medbyggere som deg, kan lærlinger få en yrkestittel og ledere se et lyst arbeidsmarked i møte for sine ansatte. Ditt bidrag er viktig og selv en liten jobb utgjør en stor forskjell. Det kan være grunnlaget for oppstarten av en ny, liten bedrift.

 

Bærekraft

Begrepet «bærekraftig» blir mye brukt i dag, både av politikere, media og andre. En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Da blir det bærekraftig både for mennesker og miljøet.

Kima og miljø, økonomi og sosiale forhold blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Økonomisk kan man si at dette handler om næringsliv, arbeidsplasser, verdiskapning og velferdssamfunnet for å sikre økonomisk trygghet for alle. Klima og miljø handler om å ta vare på naturen og klimaet og hvordan vi alle bruker og gjenbruker ressursene.

Hvitt arbeid

Hvitt arbeid er et begrep på arbeid som er lønnet/betalt innenfor lovverket. Du som kunde får gyldig kvittering og medfølgende garanti på arbeidet som er gjort. Skulle noe uforutsett inntreffe er det firmaet og ikke du som er ansvarlig.

Firmaet sikres oppdrag, inntjening og mulighet for vekst og lærlingplasser. Arbeiderne sikres en trygg og anstendig jobb med påfølgende rettigheter og du er en ekte Medbygger.

10 grunner til å handle hvitt