Medbyggerkonferansen 2022

– Sammen for seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen

Etter to år med pandemi var det endelig duket for seriøsitetskonferanse i regi av Medbyggerne Vestfold og Telemark. Konferansen har vært avholdt siden 2014, med fokus på seriøsitet og et godt arbeidsliv i bygge- og anleggsbransjen.

Årets konferanse ble åpnet av styreleder Harald Olsen fra LO, som understreket viktigheten av trepartssamarbeidet og hvordan vi sammen jobber for seriøsitet gjennom Medbyggerne.

Avgjørende suksessfaktorer er lokal forankring, erfaring og kunnskapsdeling gjennom samhandling. Offentlig sektor, partene i arbeidslivet og ikke minst bransjen selv, er en viktig del av løsningen.

Aktiviteter og tiltak utvikles i arbeidsgrupper, hvor representanter fra deltakerne engasjerer seg aktivt. Kampanjer og tiltak er tilknyttet flere satsningsområder innenfor bygge- og anleggsbransjen. Det skal lønne seg å være seriøs! 

Årets konferanse ble åpnet av styreleder Harald Olsen fra LO sammen med konferansier Thormod Hansen fra EBA Telemark, Vestfold og Buskerud. Begge har deltatt i Medbyggerne i mange år.

Del 1 – Nasjonalt situasjonsbilde

Som utgangspunkt for det nasjonale trusselbildet presenterte visepolitimester Steinar Kaasa fra sør-øst-politidistrikt trusselbildet og politiets viktigste innsats mot a-krim: Det å være i forkant av kriminaliteten og jobbe forebyggende, kan spare den enkelte for lidelser og samfunnet for store kostnader.

De kriminelle tilpasser seg markedsmulighetene, både i forhold til miljøkriminalitet og nye bosatte fra Ukraina. Tidlig innsats er viktig. Jo større aktører/kriminelle nettverk, jo mer tid og ressurser kreves for å nøste opp og fremskaffe bevisgrunnlag.

Tenker du at «NOEN» burde gjøre noe med det? A-krim er et felles samfunnsansvar. God forebygging skaper tillit til bransjen som helhet, hvor majoriteten av de som jobber i bransjen er seriøse.

Visepolitimester Steinar Kaasa fra sør-øst-politidistrikt understreket at politiets viktigste innsats mot a-krim er å være i forkant av kriminaliteten og jobbe forebyggende.

NTAES – Norsk tverretatlig analyse og etterretningssenter, utarbeider analyse- og etterretningsrapporter som beslutningstøtte for politiet og de andre kontrolletatene. Jostein Kvaale fra arbeidstilsynet og NTAES delte hovedpunkter fra siste rapport.

Økokrim finner lovbrudd i om lag halvparten av alle konkurser. Et paradoks er at i offentlige anskaffelser, vinner aktører med straffehistorikk flere oppdrag til større verdi, enn de som ikke har denne historikken.

NTAES mener noe av utfordringen kan relateres kompliserte regelverk, kombinasjonen av hasteinnkjøp, lemping av regelverk og omdisponering av ansatte i offentlig sektor.

Oversikt over leverandørkjeder og oppfølging av påseplikt er viktige tiltak for å krympe handlingsrommet til kriminelle aktører. Les hele rapporten fra NTAES her.

Jostein Kvaale fra arbeidstilsynet delte hovedpunkter fra NTAES. Økokrim finner lovbrudd i om lag halvparten av alle konkurser. Et paradoks er at i offentlige anskaffelser, vinner aktører med straffehistorikk, flere oppdrag til større verdi enn de som ikke har denne historikken.

God dialog og spesielt brakkepraten og rykter, er noe av det viktigste for å fange opp hva som skjer på byggeplassen. Terskelen for å melde inn avvik skal være lav, sier Steinar Andersen fra Veidekke entreprenør.

Egne ansatte, jevnlige påse kontroller og et absolutt krav om prekvalifisering i Startbank, er sentrale elementer i bransjens egen innsats mot a-krim. Rekruttering har vært vanskelig siste året. -Vi ønsker flere lærlinger for å øke kapasitet på egenproduksjon gjennom å vokse ved utdannelse av egne fagarbeidere.

Suksesskriterier er forankring av gode holdninger og kultur! -Hvis toppen er utydelig kan vi ikke forvente handling nedover i rekkene, sier Andersen.

Suksesskriterier for seriøsitet er forankring av gode holdninger og kultur! Hvis ledelsen er utydelig kan vi ikke forvente handling nedover i rekkene, sier Steinar Andersen fra Veidekke.

 

Del 2 – Lokalt situasjonsbilde

Malermester Anna Jensen, representerte byggebransjen via håndverkerne. Vi blir alle påvirket av verden rundt oss, vi trenger trygghet og forutsigbarhet, både kunder og ansatte. Vi har mye å gjøre og det koker rund oss nå, men vi er redde for fremtiden. Vi må være dyktige på våre fagfelt og det vi gjør, samtidig må vi tenke på pris. -Når kommer det strømstøtte til våre bransjer?

Under Covid har det gått så det suser, både for byggevarehus og for bransjen, men hvor langt vil det gå …? Bare i uke 45 var det 33 konkurser i bransjen. Hva skjer når folk flest får mindre penger å rutte med, men allikevel vil pusse opp?

«Gutta mine» blir spurt nesten hver uke om å ta noe svart, også fra kommunalt ansatte – Dette er skikkelig kleint! Det er viktig at vi  fortsetter og engasjere oss og holder «trøkke oppe» gjennom informasjon og kanskje flere fysiske kampanjer.

Malermester Anna Jensen hadde håpet at vi sammen hadde kommet enda lenger i kampen mot a-krim og svart arbeid. Hun refererer spesielt til kleine forespørsler fra forbrukere om svart arbeid. Det er viktig at vi sammen engasjerer oss og holder trøkket oppe!

Regionalt verneombud Geir Kaasa er ute på bygg- og anleggsplasser i regionen og har sett det meste. Det er gledelig at de seriøse aktørene – de som ønsker å gjøre ting rett, er blitt bedre. Det er oppløftene å se at de som har fått merknader og veiledning har utbedret og blitt bedre sier Kaasa.

Lovverket både komplisert og vanskelig, dette er mulig en medvirkende årsak til at flere av de som har vært dårlige på HMS ikke er blitt bedre.

Risikovurdering, oppfølging og varsling er viktige forebyggende tiltak på byggeplasser. Dette understøttes av 2600 arbeidsskader som rapporteres årlig (fra leger), her er det sannsynlig store mørketall.

Regionalt verneombud, Geir Kaasa driver oppsøkende virksomhet på byggeplasser hvor han gjerne veileder de som ønsker å gjøre rett. Det er oppløftene å se at de som har fått merknader og veiledning har utbedret og blitt bedre sier Kaasa.

Rolf Geir Hillestad fra Fellesforbundet er også tipskoordinator for Medbyggerne, hvor han verifisere innkommende tips og videreformidle til aktuell etat. Tipsløsning sikrer fullstendig anonymitet for avsender om ønskelig. Les mer eller tips oss her.

De fleste tipsene kommer fra aktører i bransjen, det er de ute som ser hva som skjer. -Tilbakemeldinger fra statsetatene er at tipsene fra Medbyggerne treffer bra!

Hillestad forteller også at han som hytteeier stadig får tilbud om tjenester uten kvittering, sist fra en rørlegger da vi en fredag i vinter trang å tine frosne rør. Vi valgte selvfølgelig å vente til neste dag så vi kunne få tak i en skikkelig rørlegger!

Tilbakemeldinger fra statsetatene er at tipsene fra Medbyggerne treffer bra sier Rolf Geir Hillestad fra Fellesforbundet.

Ingen kan bekjempe a-krim alene, sier Astrid Hygen Bakken, senterleder ved A-krimsenteret i Tønsberg. Hver etat har egne hjemler, hvor de deler den informasjonen de kan, for å jobbe sammen mot de kriminelle. -Nå kan også NAV dele opplysninger med oss, slik at vi ser hvilke opplysninger vi har i fellesskap og ikke bare i etatene isolert.

Også a-krimsenteret er opptatt av det forebyggende perspektivet. Det er vesentlig å luke ut de kriminelle før nettverkene blir for store og toget har gått. -Vi må luke ut de useriøse som har kriminalitet som forretningsside. Virkemidler som fungerer, er bortvisninger og det å ta pengene.

I vårt område er det stor aktivitet i hyttefeltene og overaskende nok fremdeles marked for omreisende «håndverkere» som ringer på døra. De omreisende er ikke aktive i arbeid ute nå, men vi vet at de forbereder neste sesong ved å inngå avtaler om høsten og vinteren, sier Bakken.

A-krim senteret følger opp tips, benytter seg av etterretning og jobber fram saker selv. På denne måten retter de innsatsen mot kriminelle aktører innenfor mange bransjer.

Vi må luke ut de useriøse som har kriminalitet som forretningsside! Virkemidler som fungerer er bortvisninger og det å ta pengene, sier senterleder Astrid Hygen bakken ved A-krimsenteret i Tønsberg. Foto: Per Bjørn Lotherington, Byggmesteren.as

-Dere unge skal bygge landet vårt videre! Slik innledet konferansier Thormod Hansen samtalen med to unge lærlinger innenfor tømrerfaget; Benjamin Zejnullahu Fjalestad og Tord Stangeland.

Du har kanskje sett gutta før? Begge var nemlig med på Medbygger ung piloten på Re videregående skole i 2019. Her var bl.a. seriøsitet og sikkerhet tema gjennom praktisk læring for elevene på bygg og-anleggsfag. Se film fra piloten nederst på siden her: Medbygger UNG 

Så hva sitter gutta igjen med nå? Har det de lærte vært nyttig å ha med seg inn i arbeidslivet? Det er imponerende hva de husker fra gjennomføringen for tre år tilbake. Gjennom panelsamtalen nevnes viktigheten av verneutstyr og sikkerhet, lønnslipp og ikke minst hvorfor vi betaler skatt. Begge gutta valgte byggfag fordi de var lei teori og ønsket et praktisk yrke. Det er også en bonus med penger på konto, gjennom lønn som lærling under utdanningen.

Både Benjamin og Tord har deltatt gjennom hele Medbygger-konferansen og er sjokkerte over det de har sett om hvor ille det kan være for enkelte og på noen arbeidsplasser. -Vi er heldige som får jobbe hos seriøse og ryddige firmaer. -Ting går mye mer effektivt da, når ting er på plass og i orden. Dessuten sparer bedriften en del penger, hvis vi skulle fått kontroll avslutter gutta med et bredt smil.

I Medbyggerne forener offentlig sektor krefter med partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen. På konferansen representerte 80 deltakere bredden i  samarbeidet.